Vragen? Bel ons:

+32 9 224 20 04

 

Snelle levering !   -   Uitstekende service !   -   Veilig betalen !

 

 

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Astria bvba

1. Offertes en orderbevestiging/bestelling

2.1. Offertes opgemaakt door ASTRIA BVBA zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. De ondertekening en – ook elektronische – terugzending van de offerte door de opdrachtgever naar ASTRIA BVBA binnen de gestelde vervaltermijn houdt een opdrachtbevestiging/bestelling in, alsook de aanvaarding door de

opdrachtgever van voorliggende algemene voorwaarden. Een bestelling is definitief. Bij annulatie van een bestelling kan door ASTRIA BVBA een schadevergoeding van 20% van het totale bedrag geëist worden. Evenwel is na

goedkeuring van de filmproef, proefdruk, preview dan wel simulatie geen annulatie meer mogelijk. Tenzij anders overeengekomen wordt elke filmproef, proefdruk, preview dan wel simulatie, alsook elke wijziging daaraan,

extra in rekening gebracht.

2.3. De offerteprijs wordt berekend op het voorziene aantal goederen en de voorziene te leveren diensten, zodat latere wijzigingen in aantallen en diensten hun invloed kunnen hebben op de finaal aan te rekenen (eenheids)prijs.

Wijzigingen van de initiële bestelling, voor zover als nog mogelijk, kunnen door ASTRIA BVBA worden aangerekend.

2.4. Transport van de goederen van en naar de opdrachtgever, waarvan de kost ten laste is van de opdrachtgever, is nooit in de prijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Uitvoering van de opdracht

2.1. Kleuren, aantallen en fouten – De opdrachtgever dient ermee rekening te houden dat de kleuren en tinten, zowel van het materiaal als van de bedrukking, bij het bewerken een lichte verandering kunnen ondergaan dan wel

kunnen afwijken van de filmproef, proefdruk, preview dan wel simulatie en zal ASTRIA BVBA hiervoor nooit aansprakelijk kunnen stellen, noch enige vergoeding vorderen, noch een reden hebben tot weigering van de levering.

Leveringen van 10% meer of min zijn toegestaan, alsook onderlinge afwijkingen inzake kwaliteit en uitvoering.

Indien de te behandelen materialen door de opdrachtgever geleverd worden, dient deze er eveneens rekening mee te houden dat bij het bewerken afwijkingen inzake kwaliteit en uitvoering kunnen voorkomen, met een

mindere levering tot gevolg. De opdrachtgever kan in geen enkel geval ASTRIA BVBA hiervoor aansprakelijk stellen noch enige vergoeding eisen of dit als reden inroepen voor de weigering van de goederen.

2.2. Leveringstermijnen mogen niet als uiterste termijnen worden beschouwd en worden enkel gegeven ten titel van inlichting, al worden zij zoveel als mogelijk gerespecteerd. De overeengekomen leveringstermijn gaat in elk

geval slechts in na goedkeuring door de opdrachtgever van de filmproef, proefdruk, preview dan wel simulatie. Hoe dan ook kan vertraging in de levering geen grond opleveren tot verbreking of ontbinding van de

overeenkomst en vormt zij evenmin een grond voor het eisen van enige schadevergoeding door de opdrachtgever, tenzij de leveringstermijn door de opdrachtgever uitdrukkelijk als substantieel is aangegeven én de

goedkeuring van de filmproef, proefdruk, preview dan wel simulatie tijdig is gegeven door de opdrachtgever.

2.3. Tenzij anders wordt overeengekomen, zijn alle transportkosten ten laste van de koper.

2.4. Alle gebeurlijke verzendingen, ook diegene die franco geschieden, gebeuren op risico van de opdrachtgever.

2.5. Geen enkele terugname zal worden aanvaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door ASTRIA BVBA. De gedeeltelijke benutting van de geleverde goederen heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg.

Gebruikte goederen kunnen nooit het onderwerp van klachten vormen en zullen nooit teruggenomen of vervangen worden.

3. Industriële of intellectuele eigendomsrechten

3.1. De opdrachtgever die een opdracht geeft voor bedrukking, wordt verondersteld daartoe te zijn gemachtigd. ASTRIA BVBA wijst derhalve iedere aansprakelijkheid af voor gebeurlijke vervolgingen wegens inbreuken op

industriële of intellectuele eigendomsrechten bij het vervaardigen van het drukwerk van druk- en borduurwerken en de opdrachtgever vrijwaren ASTRIA BVBA uitdrukkelijk en integraal voor iedere aanspraak ingeval van

schending van de industriële of intellectuele eigendomsrechten.

3.2. Het auteursrecht en alle verdere intellectuele rechten omtrent alle door ASTRIA BVBA vervaardigde originele ontwerpen blijven uitdrukkelijk aan ASTRIA BVBA voorbehouden, met inbegrip van het reproductierecht. Alle clichés,

modellen, ontwerpen, tekeningen, teksten, screens, … blijven de uitsluitende eigendom van ASTRIA BVBA en kunnen niet opgeëist worden door de opdrachtgever.

4. Betaling

4.1. Door ASTRIA BVBA opgegeven bedragen zijn steeds exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld. Eventuele wijzigingen in B.T.W.-tarieven zijn ten laste van de opdrachtgever.

4.2. Bij bevestiging van de opdracht en/of bestelling door de opdrachtgever kan ASTRIA BVBA een voorschotfactuur opmaken voor een door haar te bepalen percentage van het totaalbedrag.

4.3. Na uitvoering van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een eindfactuur, waarbij het betaalde voorschot in mindering wordt gebracht van de overeengekomen totaalprijs.

4.4. Elke (voorschot)factuur van ASTRIA BVBA is op het rekeningnummer ING 363-0140671-61 betaalbaar te Gent binnen de 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de voorzijde van de

(voorschot)factuur.

4.5. Bij niet-betaling, niet-tijdige en/of onvolledige betaling van de (voorschot)factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldatum en tot integrale betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door de

opdrachtgever een jaarlijkse verwijlintrest verschuldigd van 10% van het openstaande factuurbedrag.

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding voor bijkomende nadelen, administratie- en andere kosten verschuldigd ten belope van 10% van het openstaande

factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR als strafbeding, onverminderd het recht van ASTRIA BVBA om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Dit alles staat los van de

gebeurlijke gerechtskosten, inningskosten en onkosten verbonden aan onbetaalde cheques, die in voornoemde schadevergoeding niet begrepen zijn en afzonderlijk ten laste van de opdrachtgever vallen.

4.6. Elke onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee dat enige andere niet-vervallen factuur onmiddellijk opeisbaar wordt.

4.7. ASTRIA BVBA behoudt zich het recht voor om in geval van niet-betaling van een factuur de werkzaamheden stop te zetten en een retentierecht op de goederen uit te oefenen. Deze stopzetting geldt dan als ingebrekestelling.

Tegen de stopzetting zal de opdrachtgever geen verhaal kunnen uitoefenen. ASTRIA BVBA behoudt zich het recht voor om de volledige eigendom van de geleverde goederen tot op de laatste dag van de volledige betaling van

de goederen.

5. Klachten

5.1. Alle klachten en opmerkingen inzake gepresteerde diensten en facturen zijn uitsluitend ontvankelijk indien ze schriftelijk door de opdrachtgever worden gedaan binnen een termijn van 3 dagen na de verzendingsdatum van de

factuur, levering van de diensten dan wel ontvangst van de geleverde goederen. Elke klacht moet bij aangetekend schrijven worden gedaan en moet nauwkeurig de aard en de motivering van de klacht vermelden.

5.2. Alle klachten of opmerkingen die ASTRIA BVBA na deze voormelde bindende termijn bereiken worden als nietig beschouwd en de facturen en voorliggende voorwaarden zullen als definitief en zonder enig voorbehoud als

aanvaard worden beschouwd.

5.3. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting om de facturen tijdig te betalen. Een klacht staat niet zonder meer gelijk met het protesteren van de factuur.

D. Geschillen: toepasselijk recht – bevoegde rechter

1. Iedere overeenkomst en elke levering van diensten, zelfs met internationaal karakter, is onderworpen aan het Belgisch recht. De volledige relatie tussen ASTRIA BVBA en de contractant is in al zijn aspecten en voor alle

verrichtingen onderworpen aan de Belgische wetgeving.

2. In geval van betwisting en geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent territoriaal bevoegd. Enkel ASTRIA BVBA behoudt daarnaast de mogelijkheid om het geschk in te leiden voor de rechtbank die bevoegd is volgens het

gemene recht.

 

Back to top