Algemene aan- en verkoopswaarden

 
A.      Toepassingsgebied
1.      Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn de voorliggende algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen Astria bvba en de contractant, daarin begrepen alle voor een opdrachtgever door Astria bvba uitgevoerde opdrachten en de door Astria bvba zelf bij een leverancier bestelde goederen of diensten.
2.      Deze algemene voorwaarden sluiten alle eigen algemene en bijzondere voorwaarden van de contractant uit, behoudens indien Astria bvba met de toepassing van laatstgenoemde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. De eenvoudige ondertekening van de bestelbon van de contractant door Astria bvba geldt niet als een dergelijke uitdrukkelijke instemming.
3.      De structuur en titulatuur van voorliggende algemene voorwaarden hebben geen rechtskwalificerende betekenis. De eventuele nietigheid van één voorwaarde heeft geen invloed op de geldigheid van de overige algemene voorwaarden.
 
 
B.      Aankoopvoorwaarden
1.       Ondanks tegenstrijdige bepalingen voorkomend in de bestelbonnen, contracten of andere documenten van Astria bvba worden de bestellingen enkel afgesloten onder de hierna vermelde voorwaarden, tenzij de documenten bijzondere voorwaarden inhouden die dan ook expliciet op die documenten worden vermeld. Deze bijzondere voorwaarden gelden dan enkel voor die specifieke bestelling en mogen niet als algemeen worden aanvaard. Verbale akkoorden worden niet aanvaard.
2.       Offerte – De offerte bindt alleen de leverancier. Zij moet definitief, precies en volledig zijn en moet alles omvatten wat vereist is voor de volledige en bedrijfsklare levering van de aangeboden goederen, diensten of werken. Zij moet in overeenstemming zijn met alle wettelijke en administratieve voorschriften die op dat ogenblik in België gelden.
3.       Wijzigingen aan de bestelling – Astria bvba heeft het recht om de leveringstermijn van een bestelling te wijzigen mits hij de leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte brengt en de wijziging(en) schriftelijk kenbaar maakt. Indien de leverancier wijzigingen wenst door te voeren aangaande de bestelling, dan dienen deze wijzigingen vooraf met Astria bvba te worden besproken en is de uitvoering ervan slechts toegestaan indien zij voorafgaandelijk door Astria bvba zijn bevestigd. Bij gebrek aan die bevestiging zal de leverancier onverkort gehouden zijn tot de initiële bestellingsvoorwaarden, onder meer inzake prijs, uitvoerings- en leveringstermijn.
4.       Levering – Uitvoerings- en leveringstermijnen zoals vermeld op de bestelling zijn van strikte toepassing. Indien zij worden overschreden, heeft Astria bvba de keuze om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel haar onmiddellijk van rechtswege als ontbonden te verklaren. In beide gevallen heeft Astria bvba recht op een forfaitair overeengekomen schadevergoeding van 1% van de totale contractprijs per dag termijnoverschrijding, met een maximum van 10%, onverminderd haar recht om in de plaats daarvan een vergoeding te vorderen voor alle bewezen schade. Enkel een voorafgaand akkoord van Astria bvba kan een afwijking van de voorziene termijnen mogelijk maken. In alle gevallen heeft Astria bvba recht op vergoeding van alle door de niet-naleving van de overeengekomen termijn veroorzaakte schade en op vrijwaring door de leverancier voor elke schadevordering ingesteld door derden. Het voorgaande is echter niet toepasselijk indien de leverancier bewijst dat hij ingevolge overmacht in de absolute 
mogelijkheid verkeerde om de overeengekomen termijnen te respecteren en indien hij, onmiddellijk nadat hij kennis had van het bestaan van deze overmacht, Astria bvba hiervan schriftelijk heeft verwittigd. In dat geval zullen de termijnen – na wederzijds overleg – met een aangepaste tijd verlengd worden. Indien deze verlenging evenwel niet langer nuttig is voor  Astria bvba, is zij gerechtigd om de wederzijdse verbintenissen van rechtswege en zonder aanmaning geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren.
5.       Risico-overdracht – De risico-overdracht geschiedt op het ogenblik van de levering.
6.       Verzending – De verzending en het vervoer zijn voor rekening en risico van de leverancier. Indien verzendingskosten ten laste worden gelegd aan Astria bvba dan moet dit voorafgaandelijk schriftelijk bevestigd zijn door Astria bvba. Alle leveringen moeten verzonden worden aan het leveringsadres zoals vermeld in de bestelling. Alle leveringen worden geacht plaats te vinden binnen de normale openingsuren van het bedrijf.
7.       Verpakking – De verpakking is ten laste van de leverancier. De verpakking moet aangepast zijn aan het transport en moet conform zijn met de van kracht zijnde reglementen. De verpakking moet elke vorm van beschadiging tijdens het transport vermijden. Indien de verpakking een waarde vertegenwoordigt, dan zal zij op aanvraag aan de leverancier worden teruggezonden zonder kosten ten laste van Astria bvba.
8.       Waarborg van de leverancier - De leverancier vrijwaart Astria bvba voor elke aanspraak van een derde en voor elke schade, wegens vastgestelde of beweerde inbreuken van de geleverde goederen op industriële of intellectuele eigendomsrechten.
9.       Goedkeuring – De goederen worden ontvangen op het leveringsadres. Het tekenen van ontvangst houdt niet de goedkeuring van de geleverde goederen in. Goederen die niet voor ontvangst getekend worden, kunnen niet aanvaard worden.
10.     Kwaliteitscontrole – Astria bvba behoudt zich het recht voor om alle goederen te weigeren die niet uitgevoerd werden volgens de voorziene voorwaarden en om ze terug op te zenden op kosten van de leverancier. Tijdelijke opslag van geweigerde goederen kunnen niet aanzien worden als goedkeuring en aanvaarding; het risico en kost van deze opslag is ten laste van de leverancier. In alle gevallen heeft Astria bvba recht op vergoeding van alle door een gebrek veroorzaakte schade en op vrijwaring door de leverancier voor elke schadevordering ingesteld door derden.
11.     Eigendomsoverdracht – De eigendom gaat over bij de levering van de geleverde materialen/goederen. Elk beding dat de eigendomsoverdracht uitstelt of enig voorbehoudt m.b.t. deze overgang inhoudt, kan niet aan Astria bvba worden tegengeworpen.
12.     Aansprakelijkheid – De leverancier is gehouden tot vergoeding van elke schade die naar aanleiding of ter gelegenheid van de uitvoering van de bestelling wordt veroorzaakt door hemzelf of zijn aangestelden, of door zijn uitvoeringsagenten of hun aangestelden.
13.     Facturen – Facturen worden enkel betaald indien zij aan de aankoopvoorwaarden voldoen en indien zij de referentie van onze bestelbon bevatten. Astria bvba behoudt zich het recht voor om facturen terug te sturen die hier niet aan voldoen. De betalingstermijn zal pas ingaan van het moment dat de correcte factuur ontvangen is, ongeacht de oorspronkelijke datum van de factuur.
14.     Betaling – Facturen worden betaald op 30 (dertig) dagen na de ontvangst van de factuur, behoudens anders vermeld op de bestelbon of in de leveringsovereenkomst.
15.     Nalatigheidsintresten – Nalatigheidsintresten wegens laattijdige betaling zijn pas mogelijk nadat Astria bvba behoorlijk in gebreke werd gesteld door de leverancier.
 
 
C.      Verkoopsvoorwaarden
1.       Offertes en orderbevestiging/bestelling
2.1.   Offertes opgemaakt door Astria bvba zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2.   De ondertekening en – ook elektronische – terugzending van de offerte door de opdrachtgever naar Astria bvba binnen de gestelde vervaltermijn houdt een opdrachtbevestiging/bestelling in, alsook de aanvaarding door de opdrachtgever van voorliggende algemene voorwaarden. Een bestelling is definitief. Bij annulatie van een bestelling kan door Astria bvba een schadevergoeding van 20% van het totale bedrag geëist worden. Evenwel is na goedkeuring van de filmproef, proefdruk, preview dan wel simulatie geen annulatie meer mogelijk.  Tenzij anders overeengekomen wordt elke filmproef, proefdruk, preview dan wel simulatie, alsook elke wijziging daaraan, extra in rekening gebracht.
2.3.   De offerteprijs wordt berekend op het voorziene aantal goederen en de voorziene te leveren diensten, zodat latere wijzigingen in aantallen en diensten hun invloed kunnen hebben op de finaal aan te rekenen (eenheids)prijs. Wijzigingen van de initiële bestelling, voor zover als nog mogelijk, kunnen door Astria bvba worden aangerekend.
2.4.   Transport van de goederen van en naar de opdrachtgever, waarvan de kost ten laste is van de opdrachtgever, is nooit in de prijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 
 
2.       Uitvoering van de opdracht
2.1.   Kleuren, aantallen en fouten – De opdrachtgever dient ermee rekening te houden dat de kleuren en tinten, zowel van het materiaal als van de bedrukking, bij het bewerken een lichte verandering kunnen ondergaan dan wel kunnen afwijken van de filmproef, proefdruk, preview dan wel simulatie en zal Astria bvba hiervoor nooit aansprakelijk kunnen stellen, noch enige vergoeding vorderen, noch een reden hebben tot weigering van de levering.
Leveringen van 10% meer of min zijn toegestaan, alsook onderlinge afwijkingen inzake kwaliteit en uitvoering.
Indien de te behandelen materialen door de opdrachtgever geleverd worden, dient deze er eveneens rekening mee te houden dat bij het bewerken afwijkingen inzake kwaliteit en uitvoering kunnen voorkomen, met een mindere levering tot gevolg. De opdrachtgever kan in geen enkel geval Astria bvba hiervoor aansprakelijk stellen noch enige vergoeding eisen of dit als reden inroepen voor de weigering van de goederen.
2.2.    Leveringstermijnen mogen niet als uiterste termijnen worden beschouwd en worden enkel gegeven ten titel van inlichting, al worden zij zoveel als mogelijk gerespecteerd. De overeengekomen leveringstermijn gaat in elk geval slechts in na goedkeuring door de opdrachtgever van de filmproef, proefdruk, preview dan wel simulatie. Hoe dan ook kan vertraging in de levering geen grond opleveren tot verbreking of ontbinding van de overeenkomst en vormt zij evenmin een grond voor het eisen van enige schadevergoeding door de opdrachtgever, tenzij de leveringstermijn door de opdrachtgever uitdrukkelijk als substantieel is aangegeven én de goedkeuring van de filmproef, proefdruk, preview dan wel simulatie tijdig is gegeven door de opdrachtgever.
2.3.    Tenzij anders wordt overeengekomen, zijn alle transportkosten ten laste van de koper.
2.4.    Alle gebeurlijke verzendingen, ook diegene die franco geschieden, gebeuren op risico van de opdrachtgever.
2.5.   Geen enkele terugname zal worden aanvaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Astria bvba. De gedeeltelijke benutting van de geleverde goederen heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebruikte goederen kunnen nooit het onderwerp van klachten vormen en zullen nooit teruggenomen of vervangen worden.
 
 
3.       Industriële of intellectuele eigendomsrechten
3.1.    De opdrachtgever die een opdracht geeft voor bedrukking, wordt verondersteld daartoe te zijn gemachtigd. Astria bvba wijst derhalve iedere aansprakelijkheid af voor gebeurlijke vervolgingen wegens inbreuken op  industriële of intellectuele eigendomsrechten bij het vervaardigen van het drukwerk van druk‑ en borduurwerken en de opdrachtgever vrijwaren Astria bvba uitdrukkelijk en integraal voor iedere aanspraak ingeval van schending van de industriële of intellectuele eigendomsrechten.
3.2.   Het auteursrecht en alle verdere intellectuele rechten omtrent alle door Astria bvba vervaardigde originele ontwerpen blijven uitdrukkelijk aan Astria bvba voorbehouden, met inbegrip van het reproductierecht. Alle clichés, modellen, ontwerpen, tekeningen, teksten, screens, … blijven de uitsluitende eigendom van Astria bvba en kunnen niet opgeëist worden door de opdrachtgever.
 
 
4.       Betaling
4.1.    Door Astria bvba opgegeven bedragen zijn steeds exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld. Eventuele wijzigingen in B.T.W.-tarieven zijn ten laste van de opdrachtgever.
4.2.    Bij bevestiging van de opdracht en/of bestelling door de opdrachtgever kan Astria bvba een voorschotfactuur opmaken voor een door haar te bepalen percentage van het totaalbedrag.
4.3.    Na uitvoering van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een eindfactuur, waarbij het betaalde voorschot in mindering wordt gebracht van de overeengekomen totaalprijs.
4.4.    Elke (voorschot)factuur van Astria bvba is op het rekeningnummer ING 363-0140671-61 betaalbaar te Gent binnen de 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de voorzijde van de (voorschot)factuur.
4.5.    Bij niet-betaling, niet-tijdige en/of onvolledige betaling van de (voorschot)factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldatum en tot integrale betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door de opdrachtgever een jaarlijkse verwijlintrest verschuldigd van 10% van het openstaande factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding voor bijkomende nadelen, administratie- en andere kosten verschuldigd ten belope van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR als strafbeding, onverminderd het recht van Astria bvba om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Dit alles staat los van de gebeurlijke gerechtskosten, inningskosten en onkosten verbonden aan onbetaalde cheques, die in voornoemde schadevergoeding niet begrepen zijn en afzonderlijk ten laste van de opdrachtgever vallen.
4.6.    Elke onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee dat enige andere niet-vervallen factuur onmiddellijk opeisbaar wordt.
4.7.    Astria bvba behoudt zich het recht voor om in geval van niet-betaling van een factuur de werkzaamheden stop te zetten en een retentierecht op de goederen uit te oefenen. Deze stopzetting geldt dan als ingebrekestelling. Tegen de stopzetting zal de opdrachtgever geen verhaal kunnen uitoefenen. Astria bvba behoudt zich het recht voor om de volledige eigendom van de geleverde goederen tot op de laatste dag van de volledige betaling van de goederen.
 
 
5.       Klachten
5.1.   Alle klachten en opmerkingen inzake gepresteerde diensten en facturen zijn uitsluitend ontvankelijk indien ze schriftelijk door de opdrachtgever worden gedaan binnen een termijn van 3 dagen na de verzendingsdatum van de factuur, levering van de diensten dan wel ontvangst van de geleverde goederen. Elke klacht moet bij aangetekend schrijven worden gedaan en moet nauwkeurig de aard en de motivering van de klacht vermelden.
5.2.   Alle klachten of opmerkingen die Astria bvba na deze voormelde bindende termijn bereiken worden als nietig beschouwd en de facturen en voorliggende voorwaarden zullen als definitief en zonder enig voorbehoud als aanvaard worden beschouwd.
5.3.   Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting om de facturen tijdig te betalen. Een klacht staat niet zonder meer gelijk met het protesteren van de factuur.
 
 
D.      Geschillen: toepasselijk recht – bevoegde rechter
1.      Iedere overeenkomst en elke levering van diensten, zelfs met internationaal karakter, is onderworpen aan het Belgisch recht. De volledige relatie tussen Astria bvba en de contractant is in al zijn aspecten en voor alle verrichtingen onderworpen aan de Belgische wetgeving.
2.      In geval van betwisting en geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent territoriaal bevoegd. Enkel Astria bvba behoudt daarnaast de mogelijkheid om het geschil in te leiden voor de rechtbank die bevoegd is volgens het gemene recht.
 
 
Website Disclaimer & Privacy
Deze website is eigendom van ASTRIA bvba
Contactgegevens: Dhr. J. De Stoppeleir
Adres maatschappelijk zetel: Lange Violettestraat 285, 9000 GENT
Telefoon: +32 9 224 20 04
Ondernemingsnummer: BTW BE 0460 314 983 (RPR Gent)
 
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
 
 
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Astria bvba of rechthoudende derden.
 
 
Bepeperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Astria bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.Astria bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
 
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Astria bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Astria bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Astria bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.
 
 
Privacybeleid
Astria bvba hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, of nieuwe producten, etc. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Astria bvba, Lange Violettestraat 285 – B-9000 GENT BELGIUM, info @ astria.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Astria bvba, Lange Violettestraat 285 – B-9000 GENT BELGIUM, info @ astria.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Astria bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of  IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de …-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
 
 
Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
 
 
Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Neem contact met ons op

Error 404
 • Usp 1
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • One stop shop
   • Breed assortiment
 • Usp 2
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Flexibele service
   • Wij staan voor u klaar!
 • Usp 3
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Persoonlijke aanpak
   • Wij denken graag mee
 • Usp 4
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Stipte leveringen
   • Afspraak is afspraak